Przeskocz do treści

Leasing – wykup i zaleganie ze spłatami leasingowymi

Czy można wykupić samochód po zakończeniu umowy leasingowej?

Tak, firma klienta może wykupić samochód po zakończeniu umowy leasingowej, jeśli umowa taka przewiduje taką możliwość. Wykup samochodu z leasingu jest odrębną czynnością od samego leasingu i wiąże się z różnymi konsekwencjami podatkowymi i księgowymi, w zależności od tego, czy firma klienta wykupuje samochód na cele prywatne czy na potrzeby działalności gospodarczej. Oto niektóre z kwestii, o których firma klienta powinna pamiętać przy wykupie samochodu z po zakończeniu umowy na leasing samochodów i innych środków trwałych:

  • wykup samochodu z leasingu na cele prywatne - jest to możliwe, ale nie wpływa na przychody i koszty prowadzonej działalności oraz nie powoduje skutków na gruncie podatku VAT. Firma klienta nie ma prawa do odliczenia VAT i ujęcia w kosztach wydatku wynikającego z faktury wykupu, ponieważ jest to prywatny wydatek przedsiębiorcy. Wykup prywatny jest transakcją podatkowo odrębną od samego leasingu operacyjnego. Firma klienta nie ma obowiązku wprowadzenia wykupionego środka trwałego do majątku firmy. Od 1 stycznia 2022 roku sprzedaż wykupionego na cele prywatne pojazdu nie powoduje powstania przychodu, jeżeli wykup na cele prywatne miał miejsce do końca 2021 roku to jego sprzedaż po upływie 6 miesięcy nie powoduje powstania przychodu
  • wykup samochodu z leasingu na potrzeby działalności gospodarczej - jest to możliwe i wiąże się ze skutkami podatkowymi i księgowymi. Firma klienta otrzymuje fakturę VAT dokumentującą sprzedaż samochodu przez firmę leasingową i może odliczyć podatek VAT naliczony do tej faktury, jeśli spełnia warunki do odliczenia VAT od zakupu samochodu. Firma klienta musi też wprowadzić wykupiony samochód do ewidencji środków trwałych i dokonać jego amortyzacji według odpowiedniej stawki. Sprzedaż wykupionego samochodu będzie stanowiła przychód firmy klienta

Co się dzieje, gdy firma klienta nie może spłacić rat leasingowych?

Niespłacanie rat leasingowych jest poważnym naruszeniem umowy leasingowej i może mieć negatywne konsekwencje dla firmy klienta, takie jak:

  • odsetki karne - jeśli firma klienta spóźni się z zapłatą raty leasingowej, będzie musiała zapłacić odsetki za zwłokę, które są zwykle wyższe niż odsetki rynkowe. Odsetki karne są naliczane za każdy dzień opóźnienia i mogą znacznie zwiększyć koszt leasingu
  • wezwanie do zapłaty - jeśli firma klienta nie zapłaci co najmniej jednej raty leasingowej, firma leasingowa może wysłać jej wezwanie do zapłaty na piśmie, w którym wyznaczy dodatkowy termin do uregulowania zaległości. Wezwanie do zapłaty powinno zawierać informację o możliwości wypowiedzenia umowy leasingowej w razie braku zapłaty w dodatkowym terminie
  • wypowiedzenie umowy - jeśli firma klienta nie zapłaci raty leasingowej w dodatkowym terminie, firma leasingowa może wypowiedzieć umowę leasingową ze skutkiem natychmiastowym lub z określonym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy oznacza koniec stosunku leasingowego i obowiązek zwrotu przedmiotu leasingu przez firmę klienta
  • zapłata wszystkich rat - jeśli umowa leasingowa zostanie wypowiedziana przez firmę leasingową z powodu niespłacania rat, firma klienta będzie musiała zapłacić wszystkie przewidziane w umowie, a niezapłacone raty. Kwota ta może być jednak pomniejszona o korzyści, jakie firma leasingowa uzyskała w związku ze wcześniejszym zakończeniem umowy, np. wartość zwróconego przedmiotu leasingu
  • negatywna historia kredytowa - niespłacanie rat leasingowych może wpłynąć negatywnie na historię kredytową firmy klienta i obniżyć jej wiarygodność finansową. Firma klienta może mieć trudności z uzyskaniem kredytu lub innego finansowania w przyszłości
    Jeśli firma klienta ma problemy ze spłatą rat leasingowych, powinna jak najszybciej skontaktować się z firmą leasingową i próbować negocjować warunki spłaty lub zawieszenia umowy. Niektóre firmy leasingowe mogą oferować elastyczne rozwiązania, takie jak czasowe obniżenie raty, wydłużenie okresu leasingu, cesja praw i obowiązków z umowy na innego podmiotu lub przedterminowy wykup przedmiotu leasingu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *